ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Με την εντολή “Μετοχές > Θεμελιώδη” παρουσιάζονται βασικά μεγέθη των εταιρειών με βάση στοιχεία από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους. Μεταξύ άλλων παρουσιάζονται και τα μερίσματα που διένειμε η κάθε εταιρεία και συγκεκριμένα στη στήλη της χρήσης για την οποία αυτά μοιράστηκαν. Σε περίπτωση διανομής πολλαπλών μερισμάτων μέσα σε μια χρήση, αυτά εμφανίζονται αθροιστικά στο ίδιο κελί. Π.χ. στην περίπτωση των ΕΛΠΕ είχαμε δύο διανομές μερισμάτων μέσα στο 2018 που προήλθαν από την κερδοφορία του 2017 (από 0,2125 ευρώ η κάθε διανομή), επομένως εμφανίζεται το συνολικό μέρισμα 0,43 ευρώ στη στήλη 2017.

Σημειωτέον ότι τα ποσά των μερισμάτων που αναγράφονται στον πίνακα είναι καθαρά, έχει δηλαδή ήδη αφαιρεθεί ο αναλογούν φόρος.

Στην μερισματική απόδοση (Μερ%) βλέπουμε το ποσοστιαίο πηλίκο του μερίσματος δια της τελευταίας τιμής κλεισίματος της μετοχής. Για πολλούς επενδυτές μια ικανοποιητική ποσοστιαία απόδοση αποτελεί καλό κριτήριο επιλογής μιας μετοχής, ιδίως σε μακροχρόνιες περιόδους στασιμότητας των τιμών των μετοχών σε χαμηλά επίπεδα.

Η στήλη 2018 παραμένει κενή για την ώρα καθώς δεν έχουν αρχίσει ακόμα να μοιράζουν για φέτος οι εταιρείες μερίσματα για την περσινή χρήση.